วัดพืชอุดม


            
              วัดพืชอุดมสร้างขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช ๒๔๑๗ 
ณ เลขที่ ๒๕ คลองสิบสองสายหกวา หมู่ที่    ตำบลพืชอุดม 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แต่เดิมมีชื่อว่า
 วัดราษฎร์ศรัทธารามต่อมาในสมัยพระอธิการช่วง  ธัมมโชติ 
ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดพืชอุดม เนื่องมาจากบริเวณวัดและ
พื้นทีใกล้เคียงกับวัด อุดมไปด้วยไม้ผล ไม้ดอก และพืชพรรณ
ธัญหารต่างๆ
             วัดพืชอุดมเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของราษฎรในท้อง
ถิ่นโดยมีคุณแม่แสง เอี๋ยววัฒนะได้อุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดจำนวน
๑๒ ไร่  ๒ งาน  ๑๗ ตารางวา ได้ดำเนินการสร้างอุโบสถไม้เนื้อ
แข็งทั้งหลัง โดยมีเถ้าแก่เฮง เอี๋ยววัฒนะ นางแจ่ม เกษรบัว
และนายเทศนางเที่ยง ยอดเพ็ชร ร่วมบริจาคเงินอุปถัมภ์ก่อ
สร้างและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ ๒๔๑๘ 
ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๕ ) และทางวัดได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติิมในภายหลังทาง
ทิศใต้อีกจำนวน  ๗ ไร่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา ซึ่งในปัจจุบันนี้
เป็นที่ตั้งของอุโบสถจัตุรมุข หลังใหม่

     

            วัดพืชอุดมมีพระอาจารย์แดงเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกได้
ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถทั้งหลัง มีขนาดกว้าง ๙.๓๖ เมตร
ยาว ๒๓.๕๘ เมตรภายในพระอุโบสถมีพระพุทธโสธรจำลอง
เป็นองค์พระประธาน       
            ในปัจจุบัน วัดพืชอุดมได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อ
เสียงของจังหวัดปทุมธานี เป็นที่รู้จักกันดีในเชิงธรรมทัศนศึกษา
ที่ได้รับความนิยมสูงสุด จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่าง
ประเทศ

            
            
            
             
              
          
            วัดพืชอุดมเป็นวัดเดียวของไทยที่ได้หยิบยกเน้นเอา
เรื่องราวของพระปฐมสมโพธิตอนทรงทำยมกปาฏิหาริย์''เปิดโลก''
ตลอดทั่วทั้งหมื่นจักรวาลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระบรมศาสดา ซึ่งได้นำเอามาเทศน์สั่งสอนกันมากที่สุดและเป็น
ตอนที่มีความสำคัญดีเยี่ยมที่สุดที่ได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎก 
           วัดพืชอุดมได้สร้างวิหารพระเจ้าเปิดโลกเพื่อแสดงเรื่อง
ราวเกี่ยวกับนรก - สวรรค์ ๓๑ ภูมิ เพื่อเป็นอนุสติตือนใจให้คนละ
เว้นความชั่วมุ่งทำแต่ความดีตามหลักการที่ว่า"ทำดีได้ดี ทำชั่ว
ได้ชั่ว''ปลูกฝังคุณธรรมและ ให้ความรู้ในชาติกำเนิดภพภูมิต่างๆ
รวมทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมแบบ
โสตทัศนธรรมศึกษา
           วิหารพระเจ้าเปิดโลกแสดงนรก-สวรรค์ ๓๑ ภูมิของวัด
พืชอุดมนี้เป็นวิหารขนาดใหญ่โดยชั้นล่างได้จัดสร้างและตก
แต่งเป็นนรกที่ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสน่าสยองพอง
ขนอันเป็นผลจากการกระทำความชั่วต่าง ๆ โดยมีหุ่นสัตว์นรก
ที่เคลื่อนไหวด้วยกลไกที่มีเสียงประกอบเพียงแห่งเดียวของ
เมืองไทย ส่วนชั้นบนนั้นได้แสดงสวรรค์ภูมิและพรหมภูมิด้วย
ภาพเขียนประกอบแสงสีสวยสดงดงามตระการตา
 
            
                 สวรรค์


                       

                 นรก