อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
       ประกอบด้วยส่วนสำคัญ    ส่วน  คือ


๑. ลานประกอบพิธี
๒. อาคารประกอบพิธี
๓. อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
๔. อาคารภาพปริทัศน์
๕. ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
   ลานประกอบพิธี 
  เป็นพื้นที่สำหรับตั้งแถวทหารกองเกียรติยศได้    กองร้อย  เพื่อต้อนรับประมุขหรือบุคคลสำคัญของประเทศ  และต่างประเทศ  ที่มาเยือนอนุสรณ์สถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังใช้สำหรับวางพวงมาลาในพิธีสำคัญต่างๆ  บนลานประกอบพิธีประดับธงกองบัญชาการทหารสูงสุด  ธงกองทัพบก  ธงกองทัพเรือ  ธงกองทัพอากาศ  ธงกรมตำรวจ  และธงกองอาสารักษาดินแดน  ส่วนด้านข้างประดับธงชาติไทย  สลับกับธงชาติของประเทศที่มาเยือน
                                     
        
อาคารประกอบพิธี
   เป็นอาคารชั้นเดียว  หลังคาทรงไทย  สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีสำคัญของชาติ  มีสิ่งที่สำคัญ  ดังนี้
- ดวงโคมนิรันดร์ประภา
- พระบรมรูปมหาราช ๙ พระองค์
- บทโคลงพระราชนิพนธ์
- ภาพการก่อตั้งราชธานี
- กระจกสลับสีภาพมงคลแปด
กระจกสลับสีภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 

                 

อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร

          เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมมีลักษณะคล้ายป้อมค่ายหอรบสมัยโบราณ  ด้านหน้าอาคารประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่    ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อน White Carrara  จากประเทศอิตาลี  ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง  ภายในมีการจัดแสดง  ดังนี้
                
 ชั้นที่    จัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบ    เหตุการณ์  ดังนี้
๑.   สงครามโลกครั้งที่ 
๒.   กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
๓.   สงครามมหาเอเชียบูรพา
๔.   สงครามเกาหลี
๕.   สงครามเวียดนาม
    ชั้นที่    บริเวณภายในจัดและตกแต่งเป็นห้องเกียรติยศ  สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างและเป็นการปลุกใจให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงวีรกรรมของ ทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่ปฏิบัติการรบด้วยความกล้าหาญและเสียสละ  จนได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีและเหรียญกล้าหาญ
ชั้นที่    จัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย  ๑๔  เหตุการณ์  ดังนี้
 ๑.   วีรกรรมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
๒.   วีรกรรมสมเด็จพระสุริโยทัย
๓.   วีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๔.   วีรกรรมพันท้ายนรสิงห์
๕.   วีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๖.   วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก
๗.   วีรกรรมท้าวเทพสตรี  ท้าวศรีสุนทร
๘.   วีรกรรมท้าวสุรนารี
๙.   วีรกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา
๑๐.   วีรกรรมเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
๑๑.   วีรกรรมกองพันทหารราบที่    กองพลพระนคร
๑๒.   วีรกรรมตำรวจสนาม
๑๓.   วีรกรรมยุวชนทหาร
๑๔.   วีรกรรมขบวนการเสรีไทย
         ชั้นที่ 
  จัดแสดงวิวัฒนาการ  เครื่องแบบ  เครื่องหมายยศ  และส่วนประกอบของเครื่องแบบ  ทหาร ตำรวจ  สมัยต่างๆ  ตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย  สมัยธนบุรี  สมัยรัตนโกสินทร์ จนถึงสมัยปัจจุบัน            
        
        
 
                                               อาคารภาพปริทรรศน์
 เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยม ผนังภายในอาคารโค้งเป็นวงกลมความยาวโดยรอบ ๙๐ เมตร มีจิตรกรรมฝาผนัง ประกอบเสียง คำบรรยาย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แสดงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบันเพื่อให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ ของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งความกล้าหาญ เสียสละของบรรพบุรุษที่ได้อุทิศตนเพื่อปกป้องและรักษาเอกราชของชาติ
 
                     


                                

ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
พื้นที่บริเวณภายนอกอาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตกแต่งให้มีความสวยงาม จัดเป็นสวนไม้ดอก ไม้ประดับ และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง แสดงวัตถุยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ ที่เคยปฏิบัติการในสมรภูมิรบที่สำคัญๆ ซึ่งปัจจุบันได้ปลดประจำการแล้ว